Facial Waxing 

Facial Waxing

Eyebrows $20

Lip $12

Chin $15

Combine Two $30

Full Face $40